turisme rural a catalunya

POLÍTICA DE CANCELACIÓ

La cancel·lació efectuada per l’usuari dintre dels 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat pacte en contrari:
a) Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total d’estada.
b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 50% del preu total d’estada.
c) Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.
Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.
La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.
Rescabalament per renúncia de l’estada
La persona titular de l’establiment d’allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l’estada.
Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.

Manteniment de la reserva
Quan l’establiment hagi confirmat la reserva sense l’exigència de cap paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins a l’hora concertada amb l’usuari, i en cas de no haver-ho fet, fins les 20h del dia assenyalat.
Si la persona usuària ha abonat la paga i senyal, l’establiment resta obligat a mantenir la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que aquesta cobreixi, llevat de pacte en contrari.