turisme rural a catalunya

Política de cancel·lació.

A) Política de cancel·lació aplicable a la contractació del servei d’allotjament turístic en temporada alta, en la qual s’hi inclou: Setmana Santa, pont 1 de maig, pont de Sant Joan, estades de juliol i agost, pont 11 de setembre, pont 12 d’octubre, Tots Sants, Nadal i Cap d’any.

• Si l’usuari sol·licita la cancel·lació de la reserva amb 60 dies o més d’antelació a la data d’arribada, es retornarà el 100% de la paga i senyal.

• Si l’usuari sol·licita la cancel·lació de la reserva entre 30 i 59 dies d’antelació a la data d’arribada, es retornarà el 80% de la paga i senyal.

• Si la cancel·lació de la reserva se sol·licita entre 15 i 29 dies abans de la data d’arribada, es retornarà el 50% de la paga i senyal.

• Si la cancel·lació de la reserva s’efectua dintre dels 14 dies anteriors a la data d’arribada, no es retornarà la paga i senyal i s’aplicaran les següents penalitzacions:

a) Reserva per dos o menys dies, el 60% del preu total de l’estada.

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 50% del preu total de l’estada.

c) Reserva per més de set dies, el 40% del preu total de l’estada.

La paga i senyal no retornada tindrà la consideració d’import retingut a compte de la penalització que correspongui.

B) Política de cancel·lació per a estades en temporada baixa (inclou els dies/períodes no inclosos a l’apartat A))

• Si l’usuari sol·licita la cancel·lació de la reserva amb 30 dies o més d’antelació a la data d’arribada, es retornarà el 100% de la paga i senyal.

• Si l’usuari sol·licita la cancel·lació de la reserva entre 20 i 29 dies d’antelació a la data d’arribada, es retornarà el 80% de la paga i senyal.

• Si la cancel·lació de la reserva se sol·licita entre 11 i 19 dies abans de la data d’arribada, es retornarà el 50% de la paga i senyal.

• Si la cancel·lació de la reserva s’efectua dintre dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, no es retornarà la paga i senyal i s’aplicaran les següents penalitzacions:

a) Reserva per dos o menys dies, el 60% del preu total de l’estada.

b) Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 50% del preu total de l’estada.

c) Reserva per més de set dies, el 40% del preu total de l’estada.

La paga i senyal no retornada tindrà la consideració d’import retingut a compte de la penalització que correspongui.

C) Rescabalament per renúncia de l’estada

Quan les persones usuàries de l’establiment abandonin la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenien reservada, s’aplicaran les clàusules següents:

a) Estada de dos o menys dies: es podrà exigir el 100% del preu total de l’estada

b) Estada de més de dos dies i fins a set dies: es podrà exigir el 70% del preu total de l’estada.

c) Estada de més de set dies: es podrà exigir el 60% del preu total de l’estada.